Löschzug Stadtgebiet Wahlstedt

Florian Segeberg
30-11-01

Florian Segeberg
30-17-01

Florian Segeberg
30-46-01

Florian Segeberg
30-32-01

Florian Segeberg
30-48-01

ELW 1

KDOW

LF 16/12

DLA-K 23/12

HLF 20/16

Besatzung:1/1/2/4

Besatzung: 1/0/0/1

Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/2/3

Besatzung: 0/1/8/9

30 11 01 Neu


eld

LF16 neu

DLK neu

HLF neu

 

Löschzug für die überörtliche Löschhilfe

Florian Segeberg
30-14-01

Florian Segeberg
30-17-01

Florian Segeberg
30-48-01

Florian Segeberg
30-32-01

 

MZF

KDOW

HLF 20/16

DLA-K 23/12

 

Besatzung:1/1/2/4

Besatzung: 1/0/0/1

Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/2/3

 

MZF Neu


eld

 
HLF neu


 DLK neu

 

Löschzug Segeberger Forst

Florian Segeberg
30-14-01
Florian Segeberg
30-46-01
Florian Segeberg
30-48-01
Florian Segeberg
30-67-01

 

MZF

LF 16/12

HLF 20/16

 GW-N

 

Besatzung:1/1/2/4

Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/8/9

 Besatzung: 0/1/2/3

 

MZF Neu


LF16 neu


HLF neu

 
gwn neu

 

Löschzugergänzung

Florian Segeberg
30-42-01

Florian Segeberg
30-68-01

Florian Segeberg
30-67-01

Florian Segeberg
30-18-01

Anhänger

LF 8/6

GW-L2

GW-N

MTW

WSW

Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/8/9

 Besatzung: 0/1/2/3

 Besatzung: 0/1/8/9

 

LF8 neu


gwl

gwn neu

MTW neu

wsw

Rüstzug Stadtgebiet Wahlstedt

Florian Segeberg
30-11-01

Florian Segeberg
30-17-01

Florian Segeberg
30-48-01

Florian Segeberg
30-68-01

Florian Segeberg
30-67-01

ELW 1

KDOW

HLF 20/16

GW-L2

GW-N

Besatzung:1/1/2/4

Besatzung: 1/0/0/1

Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/2/3

30 11 01 Neu


eld


HLF neu


gwl

gwn neu

Rüstzug für die überörtliche Hilfeleistung

Florian Segeberg
30-14-01

Florian Segeberg
30-17-01        

Florian Segeberg
30-48-01

Florian Segeberg
30-68-01

Florian Segeberg
30-67-01

MZF

KDOW

HLF 20/16

GW-L2

GW-N

Besatzung:1/1/2/4

Besatzung: 1/0/0/1

Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/8/9

 Besatzung: 0/1/2/3

MZF Neu

eld

HLF neu

gwl

gwn neu

Rüstzugergänzung / Wasserrettung

Florian Segeberg
30-46-01

Florian Segeberg
30-32-01

Florian Segeberg
30-18-01

Florian Segeberg
30-78-01

 Anhänger

LF 16/12

DLA-K 23/12

 MTW

Rettungsboot

 Tiefbauumfälle

Besatzung: 0/1/8/9

 Besatzung: 0/1/2/3

 Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/1/2

 

 LF16 neu

DLK neu

 MTW neu

 30 78 01

Tiefbauschatten

Gefahrgutzug

Florian Segeberg
30-11-01

Florian Segeberg
30-17-01

Florian Segeberg
30-46-01

Florian Segeberg
30-67-01

Florian Segeberg
30-48-01

ELW 1

KDOW

LF 16/12

GW-N

HLF 20/16

Besatzung:1/1/2/4

Besatzung:1/0/0/1

Besatzung: 0/1/8/9

Besatzung: 0/1/2/3

Besatzung: 0/1/8/9

30 11 01 Neu


eld

LF16 neu

gwn neu

HLF neu

4. Feuerwehrbereitschaft

Florian Segeberg
30-14-01

Florian Segeberg
30-67-01

 

 

 

MZF

GW-N

 

 

 

Besatzung:1/1/2/4

Besatzung: 0/1/2/3

 

 

 

MZF Neu

gwn neu